Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksInovativni-koncept-strojnega-pobiranja-oluščenih-koruznih-storžev

Fakulteta za strojništvo

Inovativni koncept strojnega pobiranja oluščenih koruznih storžev

PEDAGOŠKI MENTORJI
dr. Jasmin Kaljun (FS), izr. prof. dr. Miran Lakota (FKBV), dr. Gregor Harih (FS UM)
DELOVNI MENTORJI
dr. Mitja Krajnc (KGS Krajnc d.o.o.), Janja Zolar (Svit - Zolar d.o.o.)
ŠTUDENTI Aljaž Kraner (FS UM), Marjan Strašek (FS UM), Mario Žlender (FS UM), Sašo Dervarič (FS UM), Aljaž Vidovič (FS UM), Miha Rečnik (FS UM), Mitja Štih (FS UM), Jernej Časar (FS UM), Gregor Rešek (FS UM), Sandra Fiderih (FKBV UM)
TRAJANJE 1. 2. 2015 - 31. 7. 2015
VREDNOST PROJEKTA
28.560 EUR

Namen in cilji projekta

V projektu smo želeli rešiti problem pobiranja in zbiranja koruznih storžev, ki so sicer ostajali na njivah. Pri razvoju inovativnega koncepta stroja smo imeli veliko možnosti, saj ni enakih izdelkov na trgu. Reševali smo problem pobiranja koruznih storžev s tal ob različnih vremenskih pogojih. Problem nastane ob zbiranju, saj so koruzni storži in ličje pomešani med seboj in jih je potrebno ločiti pred zbiranjem v zalogovniku. Idejni koncept je tako moral reševati funkcijo dviga materiala v stroj, ga v stroju ločiti na oluščene koruzne storže in ličje ter oluščene koruzne storže zbrati v zalogovnik. Priložnost uporabe stroja, ki izhaja iz našega idejnega koncepta, vidimo v nadaljnjem koriščenju (uporabi) pobranih koruznih storžev. Koruzni storži imajo veliko kurilno vrednost in jih je možno uporabiti kot nadomestek za lesno biomaso, saj predstavljajo obnovljivi vir energije.

Primarni cilj, ki smo ga želeli doseči, je bil razviti idejni koncept priključka za traktor (oz. drug delovni stroj), s katerim se lahko pobira storže po žetvi z vsaj 90% učinkovitostjo. Pri tem smo morali razviti sistem pobiranja, sistem za naknadno ločevanje storžev od ostalih pobranih primesi, transport v zalogovnik in praznjenje zalogovnika. Izdelali smo variantne rešitve, ki vključujejo rešitve za delne funkcije stroja, kot so pobiranje ličja in oluščenih koruznih storžev iz tal, njihovo transportiranje v zalogovnik in medsebojno ločevanje. Konceptu stroja smo dodali zunanje gabarite in obliko, ki ustrezajo standardom. Pomemben cilj projekta je bila tudi vključitev študentov v delo na realnem projektu z namenom pridobiti različne kompetence (timsko delo, delo po terminskem planu,..), spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in vzpostaviti stike pomembne za nadaljnja sodelovanja.

Inovativnost projekta je zajeta tako v funkcionalnosti stroja kot tudi oblikovnem izgledu stroja. Uporabili smo inovativne pristope pri uporabi računalniških programov za modeliranje in simuliranje delovanja stroja. Inovativnost se kaže tudi v koncipiranju stroja, kjer smo uporabili tudi metode sočasnega inženirstva. Pri formiranju skupine smo upoštevali, da takšnega izdelka še ni na trgu in zato smo oblikovali skupino 10 študentov iz različnih področij. Zaradi tega smo pri idejnih zasnovah pridobili inovativne poglede na reševanje delnih funkcij stroja. V veliko pomoč nam je bila tudi neobremenjenost iz delovnega področja, saj nismo imeli ozkih pogledov na dan problem.

 

Partnerji

Podjetje KGS Krajnc se ukvarja s kmetijsko-strojnimi dejavnostmi in dejavnostmi, ki zajemajo izdelavo goriv iz lesene biomase. Pri izvajanju kmetijsko-strojnih storitev podjetje opravlja tudi žetev koruze. Med žetvijo koruze kombajn na njivi pušča veliko količino oluščenih koruznih storžev, ki predstavljajo alternativo proizvodnji lesne biomase. Največji problem pri izkoriščanju oluščenih koruznih storžev predstavlja pobiranje/zbiranje storžev, ki pri žetvi padejo na tla. Stroja za naknadno pobiranje oluščenih koruznih storžev še ni na trgu, zato smo želeli razviti idejni koncept stroja, ki bo zmožen opravljanja te naloge. Podjetje je do tedaj že zbiralo koruzne storže med žetvijo s predelanim kombajnom znamke Class, vendar je to predstavljalo logistične težave med žetvijo, prav tako pa predelava vseh kombajnov predstavlja velik strošek za podjetje. Idejni koncept strojnega pobiranja oluščenih koruznih storžev lahko podjetju pomaga pri razvoju lastnega stroja in s tem pospeši pobiranje storžev. Poveča se obseg pobranih oluščenih koruznih storžev s požete njive.

V podjetju Svit - Zolar so študenti sodelovali s strokovnjaki na področju razvoja specifičnih nadgradenj in namenskih strojev. V delovnem okolju podjetja Svit - Zolar so se študenti srečali z različnimi tehnološkimi postopki, spoznali so ekonomske značilnosti posameznih delovnih operacij, delovni mentor pa je študente vodil skozi proces zasnove stroja in ekonomske analize upravičenosti izbire posamezne variante.

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.