Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
Vpis

Skip Navigation LinksTermoelektrični-sončni-modul-za-soproizvodnjo-električne-in-toplotne-energije

Fakulteta za energetiko

Termoelektrični sončni modul za soproizvodnjo električne in toplotne energije

PEDAGOŠKI MENTORJI
​doc. dr. Sebastijan Seme (FE UM), izr. prof. dr. Bojan Štumberger (FE UM), doc. dr. Tjaša Ivanc (PF UM)
​DELOVNI MENTORJI
​dr. Anton Habjanič (TehnoCenter UM d.o.o.), Silvester Lavrenčič (Eltratec d.o.o.)
​ŠTUDENTI ​Matej Jamnik (FE UM), Mitja Garmut (FE UM), Klemen Sredenšek (FE UM), Dejan Tasić (FE UM), Matic Slatinek (FE UM), Nives Pavlič (PF UM), Ksenja Pertinač (PF UM), Aljoša Krajnc (EPF UM), Jani Jovan (EPF UM)
​TRAJANJE 1. 2. 2015 – 31. 7. 2015
​VREDNOST PROJEKTA
​26.400 EUR

Partnerji na projektu Termoelektrični sončni modul za soproizvodnjo električne in toplotne energije, so po šestih mesecih intenzivnega dela projekt pripeljali do uspešnega zaključka. V projektu so sodelovali pedagoški mentorji, delovni mentorji iz partnerskih gospodarskih družb ter študentje iz različnih študijskih področij in fakultet znotraj Univerze v Mariboru.

Sončna energija predstavlja pomemben vir okolju prijazne in obnovljive električne in toplotne energije, vendar v praksi le redko najdemo oba načina izkoriščanja sončne energije v enotni rešitvi. Zavedajoč se tega izziva, si je interdisciplinarna skupina študentov pod vodstvom pedagoških mentorjev in mentorjev iz gospodarstva zadala cilj izdelati študijo zasnove in razvoja hibridnega termoelektričnega sončnega modula za soproizvodnjo električne in toplotne energije, pri katerem se združujejo znanja in standardi s področja fotovoltaike in termodinamike.

Projektno delo je potekalo v treh sklopih:

1. sklop: V tem sklopu se je izvajala zasnova sončnega modula za fotovoltaično pretvorbo.

2. sklop: V tem sklopu se je k prvemu sklopu dodal sončni kolektor za toplotno pretvorbo elektromagnetnega sevanja sonca.

3. sklop: Ta sklop je potekal vzporedno z obema predhodno navedenima sklopoma in je bil namenjen preučitvi ekonomskih kazalcev ter pravnih vidikov termoelektričnega sončnega modula.

Ob usmerjanju partnerjev iz gospodarstva rezultati projekta v obliki tehnološke ponudbe in tržne analize podjetju Eltratec omogočajo zadostno izhodišče za nadaljnje testiranje tehnične izvedljivosti in analize ekonomske smotrnosti termoelektričnega sončnega modula. V okviru projekta so se preverjale tudi zakonske omejitve prodaje takšnega modula.

Zasnova termoelektričnega sončnega modula je pripravljena torej z namenom omogočanja hkratnega izkoriščanja sončne energije za ogrevanje prostorov in sanitarne ali bazenske vode ter proizvodnjo električne energije za različne gospodinjske ali industrijske porabnike. Tržna analiza nam daje odgovore na vprašanja, kako velike in zmogljive sisteme bi potrebovali najverjetnejši segmenti kupcev termoelektričnega sončnega modula. Zaradi hibridne narave sistema se pojavlja kot problem tudi potreba po upoštevanju veljavne zakonodaje tako na področju proizvodnje električne kot tudi toplotne energije.

Doseženi cilji projekta:

  • zasnova in razvoj koncepta hibridnega termoelektričnega sončnega modula za soproizvodnjo električne in toplotne energije z upoštevanjem veljavne zakonodaje na področju pogojev in morebitnih omejitev proizvodnje električne in toplotne energije;

  • študija ekonomike proizvodnje in rentabilnosti nakupa termoelektričnega sončnega modula in priprava specifikacij termoelektričnega sončnega modula za izbrane segmente uporabnikov;

  • analiza potreb, izbira primernih pristopov za trženje termoelektričnega sončnega modula ter razčlenitev in preučitev konkurence;

  • pridobitev aplikativnih znanj študentov z njihovim vključevanjem v projekte, katerih osnovni namen je povezovanje inštitucij znanja s partnerji iz gospodarstva.

Pedagoški in delovni mentorji so skozi celotno izvajanje projekta na različne načine skrbeli za inovativni pristop k projektnemu delu študentov. Tako so študente ekonomije in prava vključevali v tehnično zasnovo in izvedbo termoelektričnega sončnega modula, hkrati pa študente energetike motivirali k preučevanju ekonomskih kazalcev in pravnih vidikov sončnega modula. Študentom ekonomije in prava so bila nudena pojasnila, ki jih na primeren način vključujejo v tehnološko ponudbo in tržno analizo. Mentorji so študente prav tako uvajali v pomen razumevanja zaščite pravic industrijske lastnine, ter realizacijo proizvodnje sončnih modulov in termičnih kolektorjev v praksi.

Na podlagi pripravljenega ključnega izdelka projekta, se na Fakulteti za energetiko odpira možnost nadaljnje izdelave prototipa termoelektričnega sončnega modula, kateri bi lahko dodatno dopolnil že obstoječe sisteme v parku obnovljivih virov na fakulteti, s čimer bi lahko bile študentom v prihodnje omogočene večje možnosti za raziskovalno delo v času študija.

Sodelujoča gospodarska družba je s pomočjo kreativnega dela študentov pridobila koristne izsledke za morebitno nadaljevanje razvoja termoelektričnega sončnega modula, kar bi za podjetje, ob ugodnih ekonomskih kazalcih modula, lahko pomenilo odpiranje novih trgov v Sloveniji in tujini.

Študentje so v okviru projektnih aktivnosti, ki so v času izvajanja projekta potekala kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo v prihodnosti omogočile precej lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.


Shematski prikaz celotnega sistema z uporabo PV/T sončnega modula

FE_Termoelektricni1.png

Simulacija PV/T modula v programu SolidWorks

FE_Termoelektricni2.png


Model toplotnega izmenjevalca (zasnova izdelana s programom SolidWorks)

FE_Termoelektricni3.png


Sistem z PV/T modulom na Fakulteti za energetiko

FE_Termoelektricni4.png

2015 Univerza v Mariboru | Prijava za urednike
»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.